Na osnovu Licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,
ALP Project Sistem d.o.o. pruža sledeće usluge:
• izrada Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini;
• izrada svih pravilnika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
• izrada Pravilnika o prvoj pomoći;
• izrada planova i programa obuke za bezbedan i zdrav rad;
• osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
• izrada elaborata o uređenju gradilišta;
• izrada evidencionih obrazaca;
• izrada uputstava i procedura za bezbedan rad;
• usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu;
• ocenjivanje stanja bezbednosti i zdravlja na radu i davanje konkretnih mera za popravljanje stanja;
• koordinacija izmedju poslodavaca i službe medicine rada kao i sve druge usluge iz navedene oblasti.
ALP PROJECT SISTEM d.o.o. BEOGRAD dobitnik je Povelje 28. april, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu za 2013, 2014. i 2015. godinu.